Over de gemeente Súdwest-Fryslân

85.000 fiere Friezen. Trots op hun 68 dorpen en zes steden.
Groots en monumentaal tussen de Afsluitdijk, Stavoren en Sneek.
Verbonden door water en wegen. Met een rijk economisch verleden.

Stoere verhalen en eeuwenoude tradities.
Ruimte om onbezorgd op te groeien.
Land van kansen en mogelijkheden.
Waar het goed leven is.

Daar waar ook hard gewerkt wordt.
Ondernemers en medewerkers die samen staan voor degelijkheid en kwaliteit.
Altijd rechtdoorzee en vernieuwend.
Een klasse apart.

Koeien en kerktorens. Skûtsjes, jachten en sloepen.
Varen langs wuivende rietkragen over meren en kanalen.
Zeilen op de schuimkoppen van het IJsselmeer.
Veilige havens bieden een oprecht en warm welkom.


Wekelijks halen medewerkers van Gemeente Súdwest-Fryslân het huishoudelijk afval op bij huishoudens van Workum, Koudum, Molkwerum, Hindeloopen, Stavoren, Hemelum, Warns, Nijhuizum, It Heidenskip, Bolsward, Allingawier, Arum, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Gaast, Hartwerd, Hichtum, Hieslum, Idsegahuizum, Kimswerd, Kornwerderzand, Lollum, Longerhouw, Makkum, Parrega, Piaam, Pingjum, Schettens, Schraard, Tjerkwerd, Witmarsum, Wons, Zurich, Abbega, Blauwhuis, Folsgare, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Heeg, Hommerts, Idzega, IJlst, Indijk, Jutrijp, Koufurderrige, Nijland, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Sandfirden, Scharnegoutum, Smallebrugge, Tirns, Tjalhuizum, Uitwellingerga, Westhem, Wolsum, Woudsend, Ypecolsga, Sneek, Loënga, Offingawier en Ysbrechtum.

Via de online digitale afvalkalender kunt u uw eigen kalender bekijken en downloaden. U vindt tevens u informatie over de afvalsoorten die apart moeten worden ingeleverd.

Heeft u vragen dan kunt u contact met ons opnemen via het online formulier.