Uw afvalinfo

Welkom op uw digitale afvalkalender. Vul uw postcode en huisnummer in en bekijk uw eigen kalender. U vindt hier ook informatie over de afvalsoorten die apart moeten worden ingeleverd. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Deze website geeft informatie over afval binnen de volgende woonplaatsen: Workum, Koudum, Molkwerum, Hindeloopen, Stavoren, Hemelum, Warns, Nijhuizum, It Heidenskip, Bolsward, Allingawier, Arum, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Gaast, Hartwerd, Hichtum, Hieslum, Idsegahuizum, Kimswerd, Kornwerderzand, Lollum, Longerhouw, Makkum, Parrega, Piaam, Pingjum, Schettens, Schraard, Tjerkwerd, Witmarsum, Wons, Zurich, Abbega, Blauwhuis, Folsgare, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Heeg, Hommerts, Idzega, IJlst, Indijk, Jutrijp, Koufurderrige, Nijland, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Sandfirden, Scharnegoutum, Smallebrugge, Tirns, Tjalhuizum, Uitwellingerga, Westhem, Wolsum, Woudsend, Ypecolsga, Sneek, Loënga, Offingawier, Ysbrechtum, Dearsum, Dearsum, Poppenwier, Raerd, Sibrandabuorren, Tersoal, Boazum, Britswert, Easterein, Hidaard, Hinnaard, Iens, Itens, Kûbaard, Lytsewierrum, Reahûs, Rien, Waaksens, Wiuwert, Wommels en Easterwierrum.

Voorbeeldadres

Postcode: 8633KC, huisnummer: 6

Inloggen

Vul uw postcode en huisnummer en zie waar, wanneer en hoe u uw huishoudelijk afval kunt inleveren.